Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van CathDesign.nl.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen van producten en diensten van CathDesign.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met CathDesign.nl verklaart u op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

CathDesign.nl is ingeschreven bij de KvK onder 01091066.

 

Artikel 1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van webpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Service urenblok: de door CathDesign.nl aangeboden overeenkomst t.b.v. het onderhoud van uw website.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CathDesign.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een offerte en retourzending naar CathDesign.nl verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van CathDesign.nl en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en CathDesign.nl opgenomen wordt.

 

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door CathDesign.nl zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend. CathDesign.nl is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 30 dagen is aanvaard. Onder offerte wordt hier verstaan een door CathDesign.nl gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, die zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CathDesign.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CathDesign.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Indien een opdracht uitblijft, behoudt CathDesign.nl zich het recht voor de gemaakte analyse en/of ontwerpkosten, of een gedeelte daarvan, in rekening te brengen. Een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

 

Artikel 4. Wijziging en annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met betrekking tot het vervaardigen van een website of andersoortig product te annuleren voordat CathDesign.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij/zij de hierdoor voor CathDesign.nl ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de kosten die CathDesign.nl reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, verhoogd met een winstderving ter grootte van 20% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 150,-.
 2. Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten met een onbepaalde looptijd kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel door de opdrachtgever als door CathDesign.nl, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 4. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden.
 5. CathDesign.nl zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst

 1. CathDesign.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CathDesign.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CathDesign.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CathDesign.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CathDesign.nl zijn verstrekt, heeft CathDesign.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door CathDesign.nl niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die schriftelijk of mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CathDesign.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart CathDesign.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. CathDesign.nl behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 9. Overeenkomsten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
 10. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste 1 maand.
 11. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd indien opdrachtgever niet binnen 1 maand voor afloop van de contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

 

Artikel 6. Duur en beeindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door CathDesign.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Alle leveringstijden worden door CathDesign.nl steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
 2. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van CathDesign.nl eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 3. Een ingekocht service urenblok, met betrekking tot een door CathDesign.nl ontworpen en gebouwde website, is in principe niet overdraagbaar naar een andere website en er kan bij dit product geen restitutie worden verleend.
 4. CathDesign.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CathDesign.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. CathDesign.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. CathDesign.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

 1. Een door CathDesign.nl opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. CathDesign.nl is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van CathDesign.nl aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud CathDesign.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door CathDesign.nl gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door CathDesign.nl mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van CathDesign.nl en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van bronmaterialen, teksten en overige benodigde informatie.
 4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door CathDesign.nl nodig is. CathDesign.nl is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal CathDesign.nl de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. CathDesign.nl zal, tenzij anders overeengekomen, een website of soortgelijk product in twee of meerdere fasen opleveren, te weten in de eerste fase als prototype en in de laatste als definitief product. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het prototype te onderzoeken of dit tussenproduct voldoet aan de eisen en verwachtingen. CathDesign.nl zal de wensen en eisen van de opdrachtgever, voor zover deze redelijkerwijs passen binnen het gestelde in de overeenkomst, terstond verwerken, waarna het definitieve product wordt opgeleverd. Het copyright op het ontwerp berust en blijft berusten bij CathDesign.nl .
 6. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het definitieve product te onderzoeken of CathDesign.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden CathDesign.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hier bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering.
 7. CathDesign.nl is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 8. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 6 van dit artikel tijdig te doen.
 9. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de specificaties, of de kleuren, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Met name geringe afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare internet-technieken of die worden veroorzaakt door internet-beperkingen vallen onder dit lid van dit artikel.
 10. Levering van diensten (zoals consultancy en onderhoud van websites) geschiedt op overeengekomen data en tijden. CathDesign.nl kan geen full time beschikbaarheid voor deze diensten garanderen, ook niet in geval van calamiteiten, maar verklaart zich naar beste kunnen in te zetten voor de belangen van de opdrachtgever.
 11. Bij overschrijding van het aantal ingekochte uren in verband met een afgesloten service urenblok wordt de normale uurprijs berekend, tenzij vooraf anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan CathDesign.nl door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat CathDesign.nl van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal CathDesign.nl daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting CathDesign.nl het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

Artikel 9. Prijzen, tarieven, kosten

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die CathDesign.nl voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 2. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, of indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven, worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht volgens het tarief wat op de website van CathDesign.nl is te lezen.
 3. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door CathDesign.nl gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. CathDesign.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 5. Prijzen zullen elk jaar opnieuw berekend worden aan de hand van het CBS prijs index cijfer.

 

Artikel 10. Betaling

 1. Na ondertekening van een offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en CathDesign.nl en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening o.v.v. "Aanbetaling + offerte nummer". CathDesign.nl houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. In overleg kan anders worden besloten.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. CathDesign.nl stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is CathDesign.nl gerechtigd de website op non actief te zetten totdat betaling volledig heeft plaats gevonden.
 5. Na volledige betaling komt aan opdrachtgever -met in achtname van het in artikel 11 gestelde- het overeengekomen gebruiksrecht van het geleverde toe.
 6. Service urenbloken moeten voor gebruik ingekocht worden. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door CathDesign.nl het verschuldigde bedrag te voldoen.
 7. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt CathDesign.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 8. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 9. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door CathDesign.nl een eerste aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 10. Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 11. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, CathDesign.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

 

Artikel 11. Copyright

 1. CathDesign.nl behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte websites, aplicaties, ontwerpen, schetsen e.d., hierna te noemen 'het product'.
 2. Opdrachtgever verplicht zich het geleverde product slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, wel of niet tegen vergoeding, aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of website van CathDesign.nl te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het product van CathDesign.nl betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CathDesign.nl. CathDesign.nl kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
 4. Wanneer opdrachtgever, ook met schriftelijke toestemming van CathDesign.nl, wijzigingen in de website aanbrengt, vervalt elk recht van de opdrachtgever op claims van schade of eisen ten aanzien van onvolkomenheden jegens CathDesign.nl.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten en/of andere rechten van derden nadrukkelijk niet tot een met CathDesign.nl gesloten overeenkomst.
 6. De opdrachtgever vrijwaart CathDesign.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hier bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 4 van dit artikel gerede twijfel ontstaat, of blijft bestaan, is CathDesign.nl bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat CathDesign.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal CathDesign.nl de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 7. CathDesign.nl is ten allen tijde gerechtigd haar naam op discrete wijze op een website of multimedia applicatie of in de ontwikkelde software te (laten) vermelden of (laten) verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze naamsvermelding zonder toestemming van CathDesign.nl te verwijderen of -indien CathDesign.nl deze naamsvermelding verwijderd wil zien, deze niet te (laten) verwijderen.
 8. CathDesign.nl heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
 9. CathDesign.nl heeft voor promotionele doeleinden het recht van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 10. Al het door CathDesign.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CathDesign.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, of toepassingen, dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt.
 11. Het eigendom van door CathDesign.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij CathDesign.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CathDesign.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CathDesign.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 12. CathDesign.nl behoudt het recht de, door de uitvoering van de werkzaamheden in verband met een overeenkomst, toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. CathDesign.nl zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan CathDesign.nl van teksten, ontwerpen, een fotografische opname, een informatiedrager, en dergelijke, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door CathDesign.nl worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever CathDesign.nl op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De opdrachtgever verleent CathDesign.nl pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met CathDesign.nl door hem/haar in de macht van CathDesign.nl worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook, aan CathDesign.nl verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
 5. Indien de opdrachtgever met CathDesign.nl is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter verwerking zal aanleveren, dient hij/zij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van CathDesign.nl vragen.
 6. CathDesign.nl verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
 7. CathDesign.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CathDesign.nl.

 

Artikel 13. Klachten en aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever heeft na oplevering gedurende 7 kalenderdagen, zoals gesteld in Artikel 7 lid 6, de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan CathDesign.nl, waarna CathDesign.nl deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan CathDesign.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven.
 3. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 4. De aansprakelijkheid van CathDesign.nl uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
 5. CathDesign.nl wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren.
 6. CathDesign.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.
 7. CathDesign.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of winstderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 8. Indien CathDesign.nl terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en CathDesign.nl alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
 9. Voorzover CathDesign.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop CathDesign.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan CathDesign.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CathDesign.nl of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CathDesign.nl.
 10. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CathDesign.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van CathDesign.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 11. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CathDesign.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 12. CathDesign.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 13. De opdrachtgever dient CathDesign.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door CathDesign.nl geleden schade.

 

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CathDesign.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van CathDesign.nl aanhangig worden gemaakt.

 

Artikel 15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. CathDesign.nl behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van CathDesign.nl: http://www.cathdesign.nl.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

 

- - December 2019

 

« Terug naar vorige pagina

Privacy disclaimer

Algemene voorwaarden | Privacy | Tarieven

vorige   omhoog